ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์
1. ความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.. 2537 มาตรา 4
ลิขสิทธิ์หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
สิทธิ ดังกล่าวถือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 คือ สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ
หรือสำนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นใช้สิทธิใน
ลิขสิทธิ์
***ลิขสิทธิ์แตกต่างจากกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้
2. ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง = เป็นสิทธิหวงกันของเจ้าของที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3. การให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เกิดขั้นทันที ที่สร้างงานนั้นเสร็จหรือเป็นการให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
(automatic protection) ไม่มีแบบพิธีใดๆไม่ต้องนำงานจดทะเบียนเพื่อให้เกิดลิขสิทธิ์

http://1.bp.blogspot.com/-a5S6e7ThkWk/Ts3eElDwdkI/AAAAAAAAOrU/0GJboFwkQv4/s1600/4888060354_20c4cb223dorangescales.jpg
ประเภทของงานที่จะถือว่ามีลิขสิทธิ์
หลัก หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ไม่สามารถจัดอยู่ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งได้ งานนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
เว้นแต่ จะไปเข้าลักษณะของงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายสิทธิบัตร

http://4.bp.blogspot.com/-kyM5M6_dPTY/Ts3eIkI2nTI/AAAAAAAAOrc/ioE7Vl2IM4U/s1600/legal.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น