สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ได้


http://1.bp.blogspot.com/-IsbRlhmtmp8/Tjkxfi_RoBI/AAAAAAAAOpE/dp4DWTctis8/s1600/article-page-main-ehow-images-a07-8b-1c-impose-laws-out-state-projects-800x800.jpg
ซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ได้ แต่ต้องสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อได้
ฎีกาที่ 1881/2540  ผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินไม่จำต้องเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในขณะทำสัญญาก็ได้ เพราะสาระสำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการซื้อขายก็คือให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตามที่ตกลง  หากผู้ขายสามารถจัดการให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ สัญญาจะซื้อจะขายนั้นก็ใช้ได้แล้ว ฉะนั้น การที่จำเลยไปที่สำนักงานที่ดินในวันนัดพร้อมกับ ส. ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และได้แสดงเจตนาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา  แต่โจทก์เกี่ยงให้จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์จาก ส. ก่อนแล้วจัดการโอนให้แก่โจกท์จึงไม่อาจตกลงกันได้  กรณีเช่นนี้ แม้จำเลยจะไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันนัดโอนก็จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ได้

http://4.bp.blogspot.com/-EBNeldf9YNE/TjkxYdCdJmI/AAAAAAAAOpA/LCyBfM0mQWg/s1600/judge-hammer_0.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น