สรุปเรื่อง หน้าที่ของผู้จำนำ


. ต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่จำนำ มาตรา ๗๕๙ บัญญัติว่า ผู้รับจำนำต้องรักษาทรัพย์สินจำนำไว้ให้ปลอดภัย และสงวนทรัพย์สินจำนำนั้นเช่นอย่างวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง หน้าที่ของผู้รับจำนำตามมาตรานี้ ประการ คือ

.รักษาทรัพย์สินจำนำให้ปลอดภัย

.สงวนทรัพย์สินจำนำอย่างวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง

คำว่า วิญญูชน หมายถึงคนปกติธรรมดาทั่วๆไปรักษาทรัพย์สินนั้นอย่างไร ผู้รับจำนำก็ต้องรักษาทรัพย์สินนั้นอย่างนั้น เช่น รถยนต์ปกติจะต้องจอดในโรงรถ ไม่ใช่จอดตากแดดตากฝนอยู่ริมถนนเป็นแรมเดือนแรมปี ในกรณีที่ผู้รับจำนำรถยนต์ก็ต้องจอดรถในที่ปลอดภัยมีร่มเงาพอสมควร และต้องบำรุงรักษารถยนต์คันนั้น เช่น ต้องติดเครื่องยนต์บ้าง หลายๆวันก็ต้องนำรถออกไปวิ่งเพื่อ บำรุงรักษาบ้าง

การเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำนี้ นอกจากผู้รับจำนำจะเป็นผู้เก็บรักษาเองแล้วยังมีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนี้คือ มาตรา ๗๔๙ ซึ่งบัญญัติว่า คู่สัญญา จำนำจะตกลงกันให้บุคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำไว้ก็ได้ การตกลงกัน ให้บุคลคลภายนอกเก็บรักษาทรัพย์สินที่จำนำไว้สามารถทำได้ตามมาตรานี้ ปัญหาว่า คู่สัญญาจะตกลงกันให้ผู้จำนำเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินได้หรือไม่ นักกฎหมาย ส่วนใหญ่เห็นว่าทำไม่ได้เพราะ

. ถ้าให้ผู้จำนำรักษาทรัพย์สินที่จำนำไว้เอง บุคลคลภายนอกไม่มีทางทราบได้ว่าทรัพย์สินนั้นติดจำนำ จะเป็นช่องทางคดโกงได้ง่าย

. มาตรา ๗๔๗ ใช้คำว่าส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีก คนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำ เมื่อมีการ ส่งมอบ แล้วทรัพย์ที่จำนำจะยังคงอยู่ที่ผู้จำนำไม่ได้ จะต้องไปอยู่ในความคอบครองของผู้รับจำนำหรือบุคคลภายนอก

. มาตรา ๗๔๙ บัญญัติว่าจะตกลงให้บุคคลภายนอกเป็นผู้รักษาทรัพย์สิน ที่จำนำไว้ก็ได้ กฎหมายเขียนไว้แต่เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้นที่จะเก็บรักษาทรัพย์สิน ที่จำนำถ้ากฎหมายต้องการให้ผู้จำนำเก็บรักษาทรัพย์สินได้ก็น่าจะบัญญัติโดยชัดแจ้ง ในมาตรานี้นอกจากนี้ ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๐/๒๕๐๒ , ๑๔๔๑/๒๕๐๕ และ ๔๒๗๘/๒๕๓๔ ก็วินิจฉัยว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ และ

. มาตรา ๗๖๙ บัญญัติว่าจำนำย่อมระงับเมื่อผู้รับเมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สิน จำนำกลับคืนสู่ครอบครองของผู้จำนำ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่จำนำมิได้ คน คือ ผู้รับจำนำ หรือบุคคลภายนอกที่คู่กรณีตกลงให้เป็นผู้เก็บ รักษาทรัพย์สินที่จำนำ แต่จะตกลงให้ผู้จำนำเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำไม่ได้

. ต้องไม่เอาทรัพย์สินจำนำออกใช้เองหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย หรือเก็บรักษา มาตรา ๗๖๐ บัญญัติว่า ถ้าผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินซึ่งจำนำออกใช้เอง หรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บรักษา โดยผู้จำนำมิได้ยินยอมด้วยไซร้ ท่านว่าผู้รับจำนำจะต้องรับผิดเพื่อที่ทรัพย์สินจำนำนั้นสูญหาย หรือบุบสลายไปอย่างใดๆ แม้ทั้งเป็นเหตุสุดวิสัยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรๆ ก็คงต้องสูญหายหรือ บุบสลายนั่นเอง การที่ผู้จำนำส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำก็เพื่อประกันการชำระหนี้ ดังนั้นผู้รับจำนำไม่มีสิทธินำทรัพย์สินนั้นออกใช้สอยตามปกติ ผู้รับจำนำต้องเป็นคนที่เก็บรักษาเอง เว้นแต่จะตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาตามมาตรา ๗๔๙ ถ้าผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินซึ่งจำนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ต่อมาปรากฏว่าทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลายผู้รับจำนำก็ต้องรับผิดแม้ว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดเพราะว่าเหตุสุดวิสัยก็ตาม ตัวอย่าง นายแดงรับจำนำรถยนต์นายแดงมีสิทธิเพียงเอารถนั้นออกวิ่งเป็นครั้งคราว เพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์ แต่ไม่มีสิทธิที่จะนำรถนั้นไปใช้เองหรือให้เช่า ถ้านายแดงเอารถออกไปใช้เองโดยพลการคือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จำนำ นายแดงขับรถไปจอดในลานจอดรถกลางแจ้งของห้างสรรพสินค้าปรากฏว่ารถคัน นั้นถูกฟ้าผ่า แม้การที่รถคันนั้นถูกฟ้าผ่าเป็นเหตุสุดวิสัย นายแดงก็ยังต้องรับผิดชอบใน ความสูญหายหรือบุบสลายของรถคันนั้น

ข้อความตอนท้ายที่ว่า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ก็คงต้องสูญหาย หรือบุบสลายอยู่นั่นเอง ตัวอย่าง นายขาวเอาเครื่องซักผ้ามาจำนำแก่นายดำ ปกติ นายดำจะต้องเก็บเครื่องซักผ้านั้นไว้ที่บ้านของนายดำ แต่นายดำกลับเอาไป ให้นายเขียวซึ่งบ้านอยู่ติดๆกันใช้ ต่อมาปรากฏว่าไฟไหม้ตึกแถวห้องอื่นลามมา ไหม้บ้านนายดำและนายเขียว เครื่องซักผ้าถูกไฟไหม้ด้วยเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัย ถ้า นายดำผู้รับจำนำพิสูจน์ได้ว่าเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน นายดำผู้รับจำนำหรืออยู่ที่บ้านของนายเขียวก็ต้องถูกไฟไหม้อยู่นั่นเองกรณี นี้นายดำผู้รับจำนำก็หลุดพ้นความผิด

ในกรณีผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินที่จำนำไปใช้โดยความยินยอมของผู้จำนำแล้วทรัพย์สินที่จำนำสูญหายหรือบุบสลาย ปกติผู้รับจำนำไม่ต้องรับผิด แต่ถ้าผู้รับจำนำจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ระวังรักษาให้ดีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่จำนำเสียหาย ผู้รับจำนำยังคงต้องรับผิดฐานละเมิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น