สรุปแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการจำนำเงินฝากและสิทธิตามใบรับฝากเงินหรือสมุดเงินฝาก


สรุปแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการจำนำเงินฝากและสิทธิตามใบรับฝากเงินหรือสมุดเงินฝาก

. เงินที่ลูกค้านำไปฝากธนาคารแล้ว เงินนั้นเป็นของธนาคาร ลูกค้าจะนำเงินฝากไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๑๑/๒๕๑๑, ๔๐๘๘/๒๕๓๒, ๕๔๗๘/๒๕๓๔, ๔๕๐/๒๕๓๖ และ ๔๑๐๒/๒๕๓๘)

. สิทธิตามใบรับฝากเงินหรือสมุดเงินฝาก เติมจำนำได้โดยถือว่าเป็นการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา ๗๕๐ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๑/๒๕๒๗, ๒๔๕๓/๒๕๒๗, ๑๔๗๔/๒๕๒๘ และ ๒๕๙๙/๒๕๓๐) ต่อมาศาลฎีการวินิจฉัยว่า จำนำไม่ได้เพราะไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา ๗๕๐ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๙๙/๒๕๓๒, ๕๔๗๘/๒๕๓๔ และ ๑๐๖๓/๒๕๔๐)

หลักเกณฑ์การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร ตามมาตรา ๗๕๐ ถึง ๗๕๕ เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปของการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร แต่เวลาเราใช้กฎหมายเราจะต้องไปดูกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับตราสารนั้นๆ ด้วย เช่น ตั๋วเงินมีบทบัญญัติพิเศษในมาตรา ๙๒๖ หรือการจำนำใบประทวนสินค้าก็มีบทบัญญัติพิเศษเช่นกัน ตัวอย่าง นาย ก. สั่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อสินค้ามาถึงประเทศไทย นาย ก. ยังไม่ไปรับสินค้า สินค้านั้นถูกนำไปฝากไว้ในคลังสินค้าที่ท่าเรือ นายคลังสินค้ามีหน้าที่ตามมาตรา ๗๗๕ ที่จะต้องออกเอกสารให้นาย ก. ฉบับ คือใบรับของคลังสินค้าฉบับหนึ่งและใบประทวนสินค้าอีกฉบับหนึ่ง เอกสาร ๒ ฉบับนี้ต้องอยู่คู่กันเวลาไปรับสินค้าจะต้องเอา เอกสารทั้งสองฉบับนี้ไปรับเขาจึงคืนสินค้าให้ ต่อมานาย ก. ประสงค์ที่จะจำนำสิทธิในใบสินค้านั้น นาย ก. ต้องแยกใบประทวนสินค้ากับใบรับของคลังสินค้าออกจากกัน แล้วเอาใบประทวนสินค้าไปจำนำ การจำนำใบประทวนสินค้าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายในเรื่องนั้นคือ ต้องมีการสลักหลังใบประทวนสินค้าว่าจำนำใครเป็นเงินเท่าใดตามมาตรา ๗๗๙ และต้องส่งมอบใบประทวนสินค้าแก่ผู้รับจำนำ นอกจากนี้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจำนำให้นายคลังสินค้าทราบตามมาตรา ๗๘๑ ถาไม่กระทำการดังกล่าวการจำนำเป็นโมฆะตามมาตรา ๗๕๐ นอกจากการสลักหลังใบประทวนสินค้าจดแจ้งการสลักหลังให้ในใบรับของคลังสินค้าตามมาตรา ๗๘๐ แล้ว คือ ผู้รับจำนำต้องจดแจ้งการสลักหลังในใบรับของคลังสินค้าด้วยตามมาตรา ๗๘๑ ถาสลักหลังเฉพาะในใบประทวนสินค้าอย่างเดียว ต่อมาปรากฏว่านาย ก. เอาสินค้านั้นไปขายผู้รับจำนำใบประทวนสินค้าก็ไม่มีสิทธิยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ซื้อสินค้าจากนาย ก. ได้ตามมาตรา ๗๘๐ วรรคสอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น