ทรัพย์สินที่จำนำประกันหนี้อะไรบ้าง


มาตรา ๗๔๘ บัญญัติว่า การจำนำนั้นย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) ดอกเบี้ย

(๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้

(๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำ

(๔) ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์ซึ่งจำนำ

(๕) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินจำนำซึ่งไม่เป็นประจักษ์

ดอกเบี้ย ตามมาตรา ๗๔๘ (๑) หมายถึงดอกเบี้ยของต้นเงินตามหนี้จำนำในกรณีที่สัญญาจำนำระบุวงเงินจำนำ ถ้าไม่ระบุเงินจำนำหมายถึงดอกเบี้ยของต้นเงินตามหนี้ประธาน อาจเป็นดอกเบี้ยธรรมดาหรือดอกเบี้ยทบต้นก็ได้ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ถ้าเราจำนำทรัพย์สินเป็นประกันหนี้ เช่น ประกันหนี้เงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินที่จำนำจะรับผิดเฉพาะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท การจำนำดังกล่าวจะเป็นประกันหนี้เงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กับค่าอุปกรณ์ซึ่งได้แก่ดอกเบี้ยของเงินกู้และค่าอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรา ๗๔๘ ด้วย

มาตรา ๗๔๘ ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน คู่สัญญาจะตกลงกันแตกต่างไปจากมาตรานี้ก็ได้ เช่น ตกลงกันว่าจำนำแหวนเพชรเป็นประกันการชำระหนี้เฉพาะต้นเงินเท่านั้น ข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้ แต่ถ้าจำนำทรัพย์สินกันโดยไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษ ทรัพย์สินที่จำนำจะต้องรับภาระในค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ระบุในมาตรา ๗๔๘ ด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๐๕/๒๕๑๖ โจทก์ยืมเงินจำเลยไปโดยมอบอาวุธปืนของโจทก์ให้จำเลยยึดไว้เป็นประกัน ต่อมาโจทก์ก็เอาเงินที่ยืมไปชำระหนี้ จำเลยบอกว่าต้องเสียดอกเบี้ยด้วย โจทก์ก็ไม่ยอมเสียดอกเบี้ยจึงฟ้องศาลให้บังคับจำเลยรับเงินต้นที่โจทก์ยืมไปและคืนปืนแก่โจทก์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การจำนำย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้และดอกเบี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้วยตามมาตรา ๗๔๘ ผู้รับจำนำชอบที่จะยืดของที่จำนำไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้และดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าอุปกรณ์ เมื่อโจทก์ไม่ได้อ้างข้อจำกัดความรับผิดใช้ค่าดอกเบี้ยด้วย โจทก์จะฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับชำระแต่ต้นเงินหาไม่ได้ แม้จำเลยมิได้ฟ้องแย้งให้บังคับให้โจทก์ชำระดอกเบี้ย ศาลก็พิพากษาให้โจทก์ชำระต้นเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยได้

ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ตามมาตรา ๗๔๘ (๒) เหมือนกับเรื่องจำนองตามมาตรา ๗๑๕ (๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ก็คือ ค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งมูลหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๓, ๒๑๕ ค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดนี้ต้องเป็นค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชะหนี้นั้น ถ้าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์ผู้จำนำคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว

ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำ ตามมาตรา ๗๔๘ (๓) ปกติในการบังคับจำนำผู้จำนำมีสิทธิเอาทรัพย์สินที่จำนำไปขายทอดตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีก่อน ดังนั้นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำตามอนุมาตรานี้หมายถึงค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวและเอาทรัพย์จำนำออกขายทอดตลาด อีกทั้งจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายกันจริงๆ และเป็นจำนวนอันสมควรไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่คู่กรณีตกลงกัน บางครั้งคู่สัญญาทำสัญญาไว้ว่านอกจากผู้จำนำจะรับผิดในต้นเงินและดอกเบี้ยแล้ว จะต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหนี้เงินตามข้อตกลงนี้ไม่ใช่ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำตามอนุมาตรา (๓) นี้

ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำ ตามมาตรา ๗๔๘ (๔) ทรัพย์สินบางอย่างจะต้องมีการบำรุงรักษาคาใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ผู้จำนำ จะต้องรับผิดเช่นลูกหนี้ต้องส่งมอบช้างให้แก่ผู้รับจำนำ ดังนั้น ผู้รับจำนำก็จะต้องจ่ายค่าจ้างควาญช้าง ค่าอาหาร ถ้าช้างเจ็บป่วยผู้รับจำนำต้องรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้จำนำจะต้องรับผิดคือ จะต้องชดใช้คืนแก่ผู้รับจำนำ

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่จำนำซึ่งไม่ประจักษ์ ตามมาตรา ๗๔๘ (๕) นี้เป็นค่าสินไหมทดแทนคนละอย่างกับอนุมาตรา (๒) ตามอนุมาตรา (๒) เป็นเรื่องไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามความประสงค์แห่งมูลนี้ แต่อนุมาตรา (๕) เป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่จำนำซึ่งไม่เห็นประจักษ์ เช่นเจ้าหนี้รับจำนำแบตเตอรี่ไว้ อัน ปรากฏว่าแบตเตอรี่นั้นมีน้ำกรดซึมไหลไปถูกทรัพย์สินอื่นเสียหาย ผู้รับจำนำมีสิทธิตามมาตรา ๗๔๘ (๕) ที่จะให้ผู้จำนำชดใช้ค่าเสียหายที่ได้รับและมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น แต่ถ้าความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่จำนำ นั้นเห็นประจักษ์ในขณะที่จำนำ เช่น เจ้าหนี้รับจำนำสุนัขตัวหนึ่งไว้ ปรากฏว่าใน วันที่ผู้จำนำเอาสุนัขมาจำนำ สุนัขตัวนั้นจะกัดเจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ก็ยังได้รับจำนำไว้ ต่อมา เจ้าหนี้ถูกสุนัขตัวนี้กัดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนตาม (๕) นี้ เพราะเป็นความชำรุดบกพร่องที่เห็นประจักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น