ร้องเรียนวันนี้เรามาดูคำร้องเรียนที่เกิดขึ้นล่าสุดที่กระทรวงเเรงงาน ซึ่งได้นำมาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ตามหลักของกฎหมายแรงงาน โดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นลงในเว็บไซด์นี้เเละนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ในบทความจากเว็บไซด์นี้ คราวต่อไปอาจารย์จะได้นำข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นกฏหมายแรงงานให้นักศึกษาได้วิเคราะห์อีก โดยหวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาวิชากฎหมายแรงงานไปช่วยเหลือ
สังคมและประเทศต่อไป
(ขณะนี้ กล่องค้นหาบทความ Search Box ในเว็บนี้สามารถใช้งานได้เเล้ว)

"ข้าพเจ้านายชะรอยบุญ บอกสันเทียะ ได้ทำงานเกินกว่า120 วันแล้ว ทางนายจ้างบอกจะไม่จ้างอีกต่อไป เพราะไม่ผ่านประเมิน โดยบอกทางวาจาไม่มีจดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโยจะให้ทำงานจนถึงวันที่25 ของเดือนนี้ ส่วนเงินชดเชยจะให้ในเดือนถัดไป แต่ถ้างานไม่เรียบร้อยจะไม่ได้เงินชดเชย โดยก่อนหน้านี้ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างนี้ถือว่าผิดกฎหมายเเรงงานหรือไม่ "
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นกฎหมายที่กำหนด มาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทนการทำงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งการดำเนินการของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้ลูกจ้างมีสุขอนามัย ที่ดี อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และการพัฒนาประเทศ ดูสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่นี่ English

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น