สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า

สัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า หมายถึงสัญญาที่ถือคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้เช่าตายสัญญาเช่าย่อมระงับไป และไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท แม้สัญญาจะมีข้อตกลงให้ผู้เช่าโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อื่นได้ก็ตาม ก็ยังถือว่าสัญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้เช่า ฎ. 383/2540 
          หลังจากผู้เช่าตายแล้ว แม้บริวารจะอยู่ต่อมาและชำระค่าเช่าก็ตาม ก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญาเช่าใหม่ขึ้นมา ฎ. 119/2509
          แต่ที่ว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวนั้น เป็นสิทธิเฉพาะทางด้านตัวผู้เช่าเท่านั้น แต่ในด้านตัวผู้ให้เช่าแล้วไม่ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว  ดังนี้ ถ้าผู้ให้เช่าตาย สัญญาเช่าไม่ระงับ ทายาทของผู้ให้เช่าต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปจนครบกำหนดเวลา  และในกรณีมีผู้เช่าหลายคน ผู้เช่าบางคนตายไป สิทธิเช่าก็ระงับไปเฉพาะผู้เช่าคนที่ตายเท่านั้น ฎ. 5859/2530
          แต่กรณีที่ว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวก็แต่กับสัญญาเช่าธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีของสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาด้วย ฎ. 172/2488

ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ลักษณะทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์
1. ความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.. 2537 มาตรา 4
ลิขสิทธิ์หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
สิทธิ ดังกล่าวถือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 คือ สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับ
หรือสำนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นใช้สิทธิใน
ลิขสิทธิ์
***ลิขสิทธิ์แตกต่างจากกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ได้
2. ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง = เป็นสิทธิหวงกันของเจ้าของที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3. การให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์เกิดขั้นทันที ที่สร้างงานนั้นเสร็จหรือเป็นการให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
(automatic protection) ไม่มีแบบพิธีใดๆไม่ต้องนำงานจดทะเบียนเพื่อให้เกิดลิขสิทธิ์

http://1.bp.blogspot.com/-a5S6e7ThkWk/Ts3eElDwdkI/AAAAAAAAOrU/0GJboFwkQv4/s1600/4888060354_20c4cb223dorangescales.jpg
ประเภทของงานที่จะถือว่ามีลิขสิทธิ์
หลัก หากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ไม่สามารถจัดอยู่ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งได้ งานนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
เว้นแต่ จะไปเข้าลักษณะของงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า, กฎหมายสิทธิบัตร

http://4.bp.blogspot.com/-kyM5M6_dPTY/Ts3eIkI2nTI/AAAAAAAAOrc/ioE7Vl2IM4U/s1600/legal.jpg

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ได้


http://1.bp.blogspot.com/-IsbRlhmtmp8/Tjkxfi_RoBI/AAAAAAAAOpE/dp4DWTctis8/s1600/article-page-main-ehow-images-a07-8b-1c-impose-laws-out-state-projects-800x800.jpg
ซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ได้ แต่ต้องสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อได้
ฎีกาที่ 1881/2540  ผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินไม่จำต้องเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในขณะทำสัญญาก็ได้ เพราะสาระสำคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการซื้อขายก็คือให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตามที่ตกลง  หากผู้ขายสามารถจัดการให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์โดยชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ สัญญาจะซื้อจะขายนั้นก็ใช้ได้แล้ว ฉะนั้น การที่จำเลยไปที่สำนักงานที่ดินในวันนัดพร้อมกับ ส. ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และได้แสดงเจตนาว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา  แต่โจทก์เกี่ยงให้จำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์จาก ส. ก่อนแล้วจัดการโอนให้แก่โจกท์จึงไม่อาจตกลงกันได้  กรณีเช่นนี้ แม้จำเลยจะไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันนัดโอนก็จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ได้

http://4.bp.blogspot.com/-EBNeldf9YNE/TjkxYdCdJmI/AAAAAAAAOpA/LCyBfM0mQWg/s1600/judge-hammer_0.jpg

ค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง

http://2.bp.blogspot.com/-J71Z_zLGbAE/TVx_kdOUNGI/AAAAAAAAOZE/HkWfc0zxKEA/s1600/64104011-filipino-laborer.jpg

ค่าครองชีพถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8938 - 8992/2552
การที่จำเลยจ่ายค่าครองชีพให้ลูกจ้างมีจำนวนแน่นอน และจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือนโดยไม่คำนึงว่าลูกจ้างจะ หยุดงานหรือไม่เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าค่าครองชีพเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อ ตอบแทนการทำงานปกติในวันทำงานของลูกจ้าง ค่าครองชีพจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
การที่จำเลยกับสหภาพแรงงานเซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยมีเงื่อนไขมิให้นำค่าครองชีพไปรวมกับค่าจ้างเพื่อคิดคำนวณค่าชดเชยและ เงินอื่น ๆ ที่คำนวณจากค่าจ้างและเงินเดือน จึงเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันลูกจ้าง
http://4.bp.blogspot.com/-MFhHswD5TEA/TVx_h_7NlRI/AAAAAAAAOY8/8mI1-yKmIy4/s1600/IMG_7766.jpg